Protokoll från vårmöte 22 februari 2018

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie vårmöte, torsdag den 22 februari 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:38.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Punkt 10 a, "Fastställande av balansräkning" lades till, varpå dagordningen godkändes.

6. Val av justeringsmän

Mötet valde bg och medik till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

11 närvarande, varav samtliga har betalat, är kårmedlemmar eller påstår sig ha betalat: nsg, stellanl, kaj, blgl, medik, andreldh, bg, poa, sib, perixon, fabian

Samt katy från en bit in i punkt 8.

8. Verksamhetsberättelse

Under våren har vi förnyat vår status som kårförening, enligt kårens nya striktare regler för medlemskap i kårföreningar. Stacken medverkade på kårens dag 25 augusti 2017, som vanligt fick vi in ett antal nya medlemmar. Under kårens dag driftsattes en ny webbsite med uppdaterat utseende och uppdateringsförfarande. Det finns dock en hel del material på de gamla siterna som fortfarande inte portats till nya sidan.

Under året har vi byggt en virtualiseringslösning, marlin och nemo, på vilken vi så småningom har driftsatt nya tjänster: nextcloud.stacken.kth.se, ett projekt för filsynk, kalender, etc, samt matrix, chat.stacken.kth.se, som är en federarad chat. Vi har ännu inte byggt färdigt ett smidigt system för att skapa nya konton på dessa, det kommer förhoppningsvis snart.

Stackomaten har fått ny hårdvara och mjukvara, och ett nytt trevligt "peta och scanna"-gränssnitt.

Lokalen har dessutom försetts med en stor skärm (55 tum), vilken sitter monterad på väggen och bakom stackens enda brandvägg.

Kåren har också bjudit in till kårföreningsmöten, för samverkan mellan kårföreningar och kåren eller mellan olika kårföreningar.

På grund av KTH:s nya organisation är vår gamla papperspostadress inte längre helt väldefinierad, så vi kommer troligen snart att byta papperspostadress.

Vi har infört en stadgeändring, som lästes en första gång på ett extra föreningsmöte 21 september och godkändes vid en andra läsning på det ordinarie höstmötet 30 november 2017.

9. Balansräkning

Föreningens kassör stellanl redovisade balansräkning enligt följande:

Datorföreningen stacken   2017-01-01     Perioden     2017-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 3779,00 1024,00 4803,00
Postgiro 130 270,73 -8976,18 121 294,55
Skulder
stellanl, 3 IKEA-stolar -5794,00 5794,00 0,00
stellanl, moms på Dustin-order -1038,25 1038,25 0,00
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
---
Summa tillgångar/skulder 126 715,57 125 595,64
Resultat -1119,93

10. Revisionsberättelse

Föreningens revisorer Blgl (närvarande) och Lien (per epost) har granskat redovisningen och finner inga skäl till klagomål.

10 a. Fastställande av balansräkning

Mötet fastställde föreningens balansräkning enligt punkt 9.

11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

Mötet beviljade Stackens styrelse 2017 ansvarsfrihet.

Övriga frågor

Vi diskuterade om vi på något sätt kan utnyttja föreningens kapital för att locka nya medlemmar, företrädesvis aktiva studenter. Ett tänkbart exempel kan vara att betala någons resa till Stockholm för att hålla en Stackenföreläsning.

En dator med ballt grafikkort skulle också kunna vara något, för att driva den stora skärmen och/eller VR-utrustning.

Arduino / raspberry pies / annan labbutrustning skulle också kunna vara intressant.

Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötessekreterare

--

Olof Sjödin (medik), Justeringsman

--

Björn Grönvall (bg), Justeringsman