Protokoll föreningsmöte 21 september

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens extra medlemsmöte 2017-09-21 klockan 19:30 i Q24.

1. Mötets öppnande

Klockan 19:41 stängde nsg dörren och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslog och valde nsg.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde fabian och katy som justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj som mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar närvarade med rösträtt: nsg, stellanl, kaj, fabian, perixon, blgl, katy, tmore.

Dessutom närvarade map utan rösträtt.

Cameraman har avlagt en ombudsröst. Efter viss diskussion beslutade mötet att ombudsröster inte finns i stadgarna och inte kan accepteras.

8. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"

Mötet godkände ändring enligt bilaga 1 vid en första läsning. För att bli gällande stadga behöver ändringen godkännas även vid en andra läsning.

9. Övriga frågor

Frågan om olika former av distansröster diskuterades vidare. Mötet tyckte huvudsakligen att det inte finns någon större poäng i det, dessutom finns det en poäng i att teknikstrul inte ska kunna hindra ett möte. Möjligen skulle vi snarare experimentera med att livesända en Stackenföreläsning.

10. Mötets avslutande

Klockan 20:29 förklarade nsg mötet avslutat.

Vid protokollet, Rasmus Kaj.

Justeras, Fabian Ström, Katarina Kaj


Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd  medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt  främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning