Protokoll föreningsmöte 30 november

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag den 30 November 2017 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat 19:49

2. Val av mötesordförande

Mötet antar nsg som mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

perixon och tom antas till justeringsmän.

5. Val av mötessekreterare

medik antas som mötesskereterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner höstmötets dagordning.

7. Tillkännagivande av röstlängd

närvarande: tom, nsg, perixon, frost, alhjelm, katy, kaj, stellanl, blgl, medik, fabian

8. Val av styrelse

Valberedningen presenterar följande förslag till styrelse:

Vidare annonserar att det finns plats för en till i styrelsen.

Mötet beslutar att denna styrelse kan antas.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutar att ordförande Stefan Berggren (nsg) och kassör Stellan Lagerström (stellanl) tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet antar lien och blgl till revisorer.

11. Val av valberedning

alhjelm, kaj, medik väljs in till valberedning och mötet antar dessa.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutar att THS-studerandemedlemmar har gratis medlemskap, resterande (ordinarie och stödmedlem) betalar 118 kr/år.

13. Fastställande av budget

Medlemsavgifter       +5000
Finansiella kostnader    -800
Hårdvara          -20000
Evenemang          -8000

Balansen tas från fonderande medel. Mötet godkänner denna budget.

14. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"

Mötet godkänner den andra läsningen av stadgeändring enligt bilaga 1.

15. Övriga frågor

Det har diskuterats om andelen THS-medlemmar Stacken har, med den nya kategorin stödmedlem utökas möjligheten till att utöka den andelen.

Annat som har hänt under året är att Stacken har fått en ny hemsida för att förbättra Stackens image. Utöver det önskas person som vill hålla en föreläsning i vår och är välkommen till att föreslå sig själva till styrelsen.

Vidare pratas om att besöka en intressant datorhall. Vidare diskussion förs utanför mötet.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutas 21:03.

Bilagor

Bilaga 1: Ny medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd
 medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt
 främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning
-----------------------------
Olof Sjödin, Mötessekreterare
---------------------------       -------------------------
Tom Backman, Justeringsman       Per Eriksson, Justeringsman