Stackens vårmöte 2017

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2017, torsdag den 26:e januari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska högskolan, i en sal nära Stackenlokalen (Q26).

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:51.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

kaj föreslås och väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig enhälligt vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkännes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Thordn och tom föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Medlemmarna tom, sib, thordn, kaj, stellanl, frost, blgl, katy, nsg finns närvarande och har erlagt medlemsavgift.

8. Verksamhetsberättelse

Under 2016 har vi köpt en kaffebryggare på grund av behov och ett vitrinskåp för de museala föremål som får plats i ett sådant. Dessutom lite smärre hårdvara.

Stackenföreläsningar har hållits i Rust (kaj), Ansible (nsg) och Haskell (dicander). Vi har närvarat på två kårens dag och haft öppet hus två gånger.

Sedan november har vi haft regelbunden kontakt med kåren och ett antal andra kårföreningar, mer om det på punkt 12.

9. Balansräkning

Balans- och resultaträkning för 2016 redovisades och bifogas. 10. Revisionsberättelse

Revisorer blgl och cameraman har granskat föreningens finanser och har inte hittat något att anmärka på. Revisorerna rekomennderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

11. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Information om vår status som kårförening

Under hösten kontaktade kåren de kårföreningar som har mindre än 50 % THS studerandemedlemmar bland sina medlemmar och konstaterade att reglerna säger att man behöver ha 50 % THS studerandemedlemmar för att fortsätta vara kårförening. Det skulle innebära att 27 kårföreningar (av 35) antingen behöver öka sin andel kårmedlemmar väsentligt eller sluta vara kårföreningar.

Tillsammans med flera andra av de drabbade föreningarna har Stacken skrivit en motion till kårfullmäktige med förslag om hur kårens regler för kårföreningar kan göras rimligare. Bland annat skulle stödmedlemmar och utbytesstudenter undantas från kravet. Dessutom föreslås en punkt om att föreningar som är värdefulla för kåren ska kunna beviljas undantag av kårstyrelsen. Dessutom en punkt om att kårföreningar som ligger i farozonen ska kontaktas av kårstyrelsen och få en rimlig chans att åtgärda problemet.

Huruvida kårfullmäktige antar motionen återstår att se. Om de inte gör det så återstår för Stacken och 26 andra kårföreningar att hitta ett annat sätt att existera.

13. Ändring av medlemsavgift för 2017

För att dels blidka kåren och dels faktiskt locka fler av våra föreningsmedlemmar att bli kårmedlemmar föreslår styrelsen att THS studerandemedlemmar får gratis medlemskap i Stacken. Det gratis medlemskap första året för nya medlemmar vi haft hittills föreslår vi att vi avskaffar. De flesta av de som ansöker om stackenmedlemskap på Kårens dag är ju personer som förhoppningsvis kan tänka sig att bli THS studerandemedlemmar.

Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2017 är 0 kronor för THS studerandemedlemmar och 117 kronor för övriga.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 21:00.

-----------------------------
Rasmus Kaj, Mötessekreterare

---------------------------       -------------------------
Tom Backman, Justeringsman       Thord Nilson, justeringsman